เทศบาลตำบลธารเกษม

ข่าวประกาศ

  • ข่าวสารใน ทต.
  • ข่าวสารในเครือข่าย
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558

วันนี้ (12 เม.ย.) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมสืบต่อไป ภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดธิดาช้างน้ำ การก่อพระเจดีย์ทราย และได้มีการแข่งขันผู้สูงอายุอารมณ์ดี แข่งขันผู้สูงอายุสุขภาพฟันดี ผู้สูงอายุแต่งกายย้อนยุคสวยงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในหมู่คณะ

พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพฯ

    วันนี้ (2 เมษายน 2558) เวลา 17.00 . ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลธารเกษม พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีม่วง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงินและจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษาโดยมีนายไชยยศ กองทอง นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สังกัดฝ่ายการตลาด ตามรายละเอียดต่อไปนี้ บรรจุประจำ 1. ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 2. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา 3. ส่วนบริหารสื่อ (งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา

บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอเรียกเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี) จำนวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 50 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 4/2556) ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา วิศวกร จำนวน 1

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 หลายตำแหน่ง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน การ ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้น บัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหา พนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักบัญชี 4 ตำแหน่ง นิติกร 4 ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา) ตำแหน่ง เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน

กรุงเทพฯเปิดสอบข้าราชการกทม.ครั้งที่2,3,4/2556 สมัครสอบ 74 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2, 3 และ 4/2556 สํา นักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สํานักงานก.ก.) กําหนดดําเนินการเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหา นครสามัญ ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2, 3 และ4/2556 ผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันฯสามารถติดตามข่าวการรับสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://office2.bangkok.go.th/csc หรือ http://www.bangkok.go.th ตําแห น่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน ประกอบด้วยตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน

กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 2 อัตรา

  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ด้วย กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด อัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ

อบต.ปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 5 อัตรา

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555 – 2557 จึงประกาศรับสมัครแข่งขันจำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง


ท่านอยากให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ดูทั้งหมด>>