เทศบาลตำบลธารเกษม

ข่าวประกาศ

  • ข่าวสารใน ทต.
  • ข่าวสารในเครือข่าย
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลธารเกษม เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายในเดือนพฤศจิกายนศกนี้ เทศบาลตำบลธารเกษม กำหนดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ ๑.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธารเกษม(ตามทะเบียนบ้าน) (๓) มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ (เกิดวันที่ ๓๐ กันยายน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลธารเกษม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลธารเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ………………………………………………. ประมาณการรายรับ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สนับสนุนเป็นรายปี  ปี ๒๕๕๘    จำนวนเงิน ๔๑๐,๕๘๐ บาท เทศบาลตำบลธารเกษม สมทบเงินเข้ากองทุนฯ                           จำนวนเงิน  ๒๐๗,๐๐๐ บาท รวมเงินรายรับทั้งสิ้น ๖๑๗,๐๐๐  บาท โครงการดำเนินการ ๑.โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๗๘,๒๐๐

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สังกัดฝ่ายการตลาด ตามรายละเอียดต่อไปนี้ บรรจุประจำ 1. ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 2. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา 3. ส่วนบริหารสื่อ (งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา

บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอเรียกเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี) จำนวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 50 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 4/2556) ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา วิศวกร จำนวน 1

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 หลายตำแหน่ง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน การ ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้น บัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหา พนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักบัญชี 4 ตำแหน่ง นิติกร 4 ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา) ตำแหน่ง เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน

วันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายนของทุกปี ภูมิภาคอาเซียน หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนขึ้น ยุงลายพาหะนำเชื้อไวรัสหลายชนิดเพาะพันธ์ุได้ดี รวมทั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ณ

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่(13มิ.ย.60) ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ดูงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ที่บ้านคุณพนม สุขมาก หมู่ที่ 3 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และช่วงบ่าย ได้ไปเยียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรีบุณและได้พูดคุยเรื่องนมสหกรณ์ และการจัดส่ง จัดเก็บนมที่ให้สำหรับเด็ก

ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ ที่อบต.ม่วงค่อม

วันนี้(31พ.ค.60)ทางเทศบาลตำบลธารเกษมได้จัดโครงการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่อบต.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี นำทีมโดยนายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง (นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม)ร่วมกับคณะผู้บริหาร และผู้นำแต่ละหมู่บ้าน

ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำและถนนคสล.หมู่.3

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่3


ท่านอยากให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ดูทั้งหมด>>