HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
อาชีพประชากรในตำบลธารเกษม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน
และอาชีพอื่นๆ
ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทางตอนเหนือลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชไร่ ส่วนพื้นที่ตอนกลาง และตอนใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตรกรรม
 
สถาบันและ
องค์กรทางศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

วัด จำนวน 5 แห่ง
ความปลอดภัยในชุมชน

หน่วยบริการประชาชนตำบลธารเกษม
    จำนวน 1 แห่ง
 
การศึกษาในชุมชน
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
           

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล