HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
อาชีพประชากรในตำบลธารเกษม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน
และอาชีพอื่นๆ
ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทางตอนเหนือลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชไร่ ส่วนพื้นที่ตอนกลาง และตอนใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตรกรรม
 
สถาบันและ
องค์กรทางศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

วัด จำนวน 5 แห่ง
ความปลอดภัยในชุมชน

หน่วยบริการประชาชนตำบลธารเกษม
    จำนวน 1 แห่ง
 
การศึกษาในชุมชน
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
           

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
    จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรีบุญโสภณ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารเกษม

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 
แหล่งน้ำ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ฝาย จำนวน 6 แห่ง
ไฟฟ้าในชุมชน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ส่วนย่อย) จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง

ตำบลธารเกษมมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100
 
การคมนาคม
   

ถนนสายสำคัญ ที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาท และอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ ถนนสายตรี (พระพุทธบาท - โคกตูม), ถนนสายเอก และถนนสายโท
 
การคมนาคมติดต่อกันในตำบล ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ใช้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

โกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร,เก็บปุ๋ย
    จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์ปีก จำนวน 14 แห่ง

โรงเรือนเลี้ยงไก่,เป็ด,สุกร จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(ส่วนย่อย) จำนวน 1 แห่ง
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
รีสอร์ท, บ้านเช่า จำนวน 10 แห่ง
 
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด,ร้านอาหาร,ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว จำนวน 33 แห่ง
 
อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง
 
โรงกลึงโลหะ,ผลิตอะไหล่ จำนวน 3 แห่ง
 
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง
 
การสื่อสารในชุมชน

หอส่งกระจายเสียง จำนวน 1 จุด
ประปาในชุมชน

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 33 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441