HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-5378 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID -2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารเกษม (วัดตรีบุญญาราม) [ 8 เม.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองอากาศสำหรับ รถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2563 ]ซื้อซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ 416-61-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-5378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุ