HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่อปท.เดือนเมษยน-กันยายน 2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
 
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LPA) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
 
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
 
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
 
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ(e-GP) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
 
ขอส่งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผูเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
 
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน\" รุ่นที่ 2  [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
 
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 95 
 
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 1703) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 1702) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
 
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด กุมภาพันธ์ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 98
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473