หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลธารเกษม ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จากองค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม เป็นเทศบาลตำบลธารเกษม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
 
ตราสัญลักษณ์
   

มีภูเขาเก้าชั้นอยู่ด้านหลัง

มีลำธารไหลผ่านในทุกหมู่บ้าน และต้นไม้ใหญ่อยู่ในทุกหมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และมีลำธารไหลผ่านในทุกหมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลธารเกษม ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายตรี (ถนนสายพระพุทธบาท-โคกตูม) หมู่ที่ 3 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 37.75 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่ประมาณ 23,596.43 ไร่
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,082 คน แยกเป็น

ชาย 1,994 คน คิดเป็นร้อยละ 48.85

หญิง 2,088 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,379 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 108.13 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ ทต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
ด้านตะวันออก ติดกับ อบต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ด้านใต้ ติดกับ ทม.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ด้านตะวันตก ติดกับ ทต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 
ทต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ทต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 4

อบต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ทม.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 
 
ตารางเขตการปกครอง
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
0 ทะเบียนบ้านกลาง 32 37 69 3
1 ร่วมใจพัฒนา 145 158 303 95
2 โพธิ์พร้อมจิตร 363 398 761 272
3 ภูเขาทอง 388 398 786 296
4 หนองกระทุ่ม 87 90 177 53
5 พุขาม 357 359 716 248
6 ธารโศก 249 268 517 164
7 เขาดินพัฒนา 214 218 432 129
8 ธารเกษม 159 162 321 119
  รวม 1,994 2,088 4,082 1,379
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441