HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
หยุดการระบาดโควิด 2019 [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศจามมาตรการป้องกันและความเสีย่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
โตไปไม่โกง [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนปีการศึกษา2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
แจ้งกำหนดการโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 164 
เชิญชวนสร้างฝายถวายพ่อหลวง [ 6 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลิอกตั้งประจำเทศบาลตำบลธา [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
โครงการธนาคารขยะ เดือน มกราคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์รับเงินผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
แจ้งกำหนดการโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสระบุร [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิืขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมา [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ.อำเภอพระพุทธบาท [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อจัดซื้ออาหารเสริม (น [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกวดราคาจัดซื้อรถยต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) [ 29 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามมติ ครม.เมื่วันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยว [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 มี.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น กศ. มท 0816.4/ว949 [ผลการดำเนินงาน] [แบบรายงาน]  [ 24 มี.ค. 2563 ]
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว948  [ 24 มี.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว945  [ 24 มี.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1759  [ 24 มี.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
การจัดสรรงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัย [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
ขอส่งจุลสาร สมศ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
โปรสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 231 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การดำเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือนมีนาคม 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนปลายทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่ อปท. [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ดูทั้งหมด
 
 
ทต.หนองหมู ประกาศโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 4-4/1-4/2 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองหมู ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล12 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดฯ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่้ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา ในสถาณการณ์โค [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญเสริม หมู [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ทำความสะอาดและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (วันท [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ล้างถนนบริเวณใต้สะพาน (ฝั่งขาออกกรุงเทพ) และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนิน [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตพื้นที่เทศบาล ในจุดที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตพื้นที่เทศบาล ในจุดที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง เทศบาลตำบลหินกองตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันไวรัส ไวรัสโควิด 19 (วันที่ 24 มี [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง การงดให้บริการ ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลหินกอง (วันที่ 18 มีนาคม 2563) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในเขตพื้นที่เทศบาล วันที่ 30 มีนาคม 63 บริเวณรอบเขาพนมยงค์ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1295  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473