HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๓ [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุน YLP ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๓ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
รับซื้อขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศรายชื่อ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.3 ถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนคสล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 สายตรีซ้าย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 58 
 
ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย หมู่ีที่2 ซอย7 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4923 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งมติที่ปรชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 11 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 210 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
การจัดสรรงบ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการดดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.เดือนตุลาคม 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ.เดือนตุลาคม 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. และ ทม) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 254 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ถนนทางหลวงท้องถิ่น) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV + สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประปาหมู่บ้าน) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
กฏกระทรวงการจัดการมูลฝอยทีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการดดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ่อสร้างถนน [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พุคำจาน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.สระบุรี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอา [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) 1 รายการ โด [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ การถอนชื่อและแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกส [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านลำ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบรถเข็นมาตรฐานให้ผู้พิการ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านยาง รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านลำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณที่ทำการองค์ก [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ขอความช่วยเหลือถนนและเขื่อนพังชำรุด (16 ก.ย. 2563)    อ่าน 48  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1363  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473