HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
การประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
26. การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  1. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่
  2. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน
  3. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน
  4. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนดและเป็นปัจจุบัน
  5. รายละเอียดคำสั่งปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุเลขที่ตำแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามในคำสั่ง
  6. รายละเอียดคำสั่งผู้อำนวยการสำนักกอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ว่ามีครบทุกส่วนราชการระบุเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกราย สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
  7. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบ อำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีหนังสือ รายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผล การดำเนินงานครบทุกลักษณะงานที่ได้รับ มอบหมาย
  8. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงาน ครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำสั่งลำดับที่ 1 – 6 ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน
  10. รายละเอียดวันที่ออกคำสั่งเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบว่าอยู่ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรับหนังสือ
27. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง
  1. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศเพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
  3. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
28. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
  1. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  2. คำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร
  3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
29. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จากการอบรม การฝึกอบรมหรือสัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น)
  1. แผนอัตรากำลังสามปีที่ใช้อยู่เป็นปัจจุบัน และอัตรากำลังที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่จริง (นับจำนวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองตำแหน่งอยู่จริง)
  2. คำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือส่งตัวบุคลากร เข้ารับการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนากับหน่วยงานอื่น
  3. เอกสารที่รับรองว่าผ่านการฝึกอบรม จากหน่วยที่จัด เช่น ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรืออื่น ๆ ปี พ.ศ. 2563
  4. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ
  5. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลเท่านั้น
  หน่วยที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
30. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  1. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. รายงานการประชุมมอบนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และหลักฐานอื่น
  3. รายงานการประชุมชี้แจงของแต่ละส่วนราชการ และหลักฐานอื่น
  4. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มีการจัดทำหรือกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง หรือกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่ และให้มีการสุ่มตรวจแบบประเมินฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ 2 คน และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 คน แล้วแต่กรณี
  5. ตรวจสอบว่าแต่ละส่วนราชการมีคู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด
31. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนท้องถิ่น
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นหรือไม่
  2. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษาส่วนท้องถิ่น
   1) สายงานการสอน
   2) สายงานบริหารสถานศึกษา
   3) สายงานนิเทศการศึกษา
  3. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษาส่วนท้องถิ่น
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441