HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลธารเกษม  เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2564  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลธารเกษม  จึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้      
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธารเกษม      
๓. มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔  (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๔) กรณีทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ  วันที่  เดือน  เกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่  1  มกราคม  ของปีนั้น
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.2553  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548      
เตรียมหลักฐานในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ   ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน  
2.ทะเบียนบ้าน
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประเภทออมทรัพย์  
4.หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งลงทะเบียนแทน  ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ )  อย่างละ 1 ฉบับ
มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐาน ตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลธารเกษม ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลธารเกษม  โทร.036-263473
ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 15.59 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473