HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ/คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง/ผู้ชำระภาษี/ผู้ขอรับบริการต่างๆของเทศบาลตำบลธารเกษม เข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลธารเกษม ITA 2563  
 

  ประเมิน  ITA  2563
   ขอเชิญข้าราชการ  พนักงานจ้าง  พนักงานจ้างเหมาบริการ/คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง/ผู้ชำระภาษี/ผู้ขอรับบริการต่างๆของเทศบาลตำบลธารเกษม  เข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลธารเกษม  ITA  2563  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2563  ผ่านช่องทางการตอบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  และการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)  ดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 10.49 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473