HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ขอ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตะหนักแก่ประชาชนและขอความร่วมมือประชาชนดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อย่างเต็มขีดความสามารถ ประกอบด้วย เว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing) หมั่นล้างมือ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature check) และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (T-Thaichana)/หมอชนะ กรณีทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่มีการพบผู้ติดเชื้อหรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 14.08 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441