HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลธารเกษม
 
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายก
 
ที่ปรึกษานายก
ประธานสภาเทศบาลตำบลธารเกษม
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวยสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
2. ฝ่ายปกครอง
- งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมการกอ่สร้าง และซ่อมบำรุง
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
   
 
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441