HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลธารเกษม
 
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายก
 
ที่ปรึกษานายก
ประธานสภาเทศบาลตำบลธารเกษม
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาชุมชนและสังคม
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานนิติการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานทะเบียนราษฎร
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสัตวแพทย์
- งานรักษาความสะอาด
- งานธุรการ
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานธุรการ
   
   
 
 
 
" ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลธารเกษม
 
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473