HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ประกาศ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศศูณย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินพัฒนา เรื่องการจัดทำรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศุณย์พัฒนาเด็กเล็กธารเกษม เรื่องการจัดทำรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลธารเกษมให้หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธารเกษมดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่องการรับลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลบูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย หมู่ีที่2 ซอย7 บริเวณหน่วยบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาฃน [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นตำแหน่งสายงานบริหาร [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่อง ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลธารเกษม [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษมเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธารเกษม [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาส ให้ชำระภาษีป้าย [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเรื่องให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธารเกษมอันต้องเสียภาษีป้าย [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลธารเกษม [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)  
   
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473