HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตำบลธารเกษม [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลธารเกษม [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลธารเกษม [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก+การบรรจุและแต่งตั้ง+การย้าย+การโอน+การรับโอน+การเลื่อนระดับ+และการเลื่อนขั้นเงินเดือน+พ.ศ.+2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่2 )พ.ศ.2560 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 (1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น+พ.ศ.256 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด+เทศบาล+และองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือการลา [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือสมรรถนะหลัก [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือกำหนดสมรรถนะประจำสายงาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473