HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
พนักงานเทศบาล
 
 


นายศุทธวิทย์ สุดใจ
ปลัด เทศบาลตำบลธารเกษม


นางวัฒนา โพธิ์สัย
รองปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม
 
สำนักปลัด
 


.
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสมใจ อุ่นดวง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายธีรยุทธ พงษ์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวรัตนภัทร เกิดแก้ว
นักทรัพยยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนุชจิรา กัญญาเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473