หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
" ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต"
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลธารเกษม  
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมถนน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปา

ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบท่อ/รางระบายน้ำ

พัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์

ส่งเสริม และการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวันสำคัญ

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาองค์กร และบุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการจัดการบริหารองค์กรและบุคลากร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และบูรณาการทุกภาคส่วน

ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
กลยุทธ์

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441