หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
เทศบาลตำบล ธารเกษม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
" ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต"
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลธารเกษม  
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมถนน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปา

ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบท่อ/รางระบายน้ำ

พัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์

ส่งเสริม และการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวันสำคัญ

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาองค์กร และบุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารองค์กร

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการจัดการบริหารองค์กรและบุคลากร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และบูรณาการทุกภาคส่วน

ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
กลยุทธ์

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441